Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023-2024


Dyrektor Zespołu Szkół w Bukowsku informuje o rozpoczęciu rekrutacji na rok szkolny 2022/23 do przedszkola i do klasy I szkoły podstawowej.

W dniach od 1 lutego 2023r. do 8 lutego 2023r. można składać deklaracje odnośnie  potwierdzenia kontynuacji wychowania przedszkolnego przez dziecko. Wnioski będą dostępne u wychowawców grup.

W dniach od 8 lutego 2023r. do 1 marca 2023r. można składać wnosek o przyjęcie dziecka do Samorządowego Przedszkola w Bukowsku. Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub w załączniku..

W przypadku postępowania uzupełniającego uwzględnione zostaną przepisy  uchwały Rady Gminy (scan uchwały).

Kryteria przyęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego; art 131 Prawo oświatowe (Dz. U. 2021.0.1082):

Art. 131. Prawo oświatowe

Kryteria przyjęć do publicznych placówek wychowania przedszkolnego

1.

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

 

2.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1)

wielodzietność rodziny kandydata;

 

2)

niepełnosprawność kandydata;

 

3)

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

 

4)

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

 

5)

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

 

6)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

 

7)

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

 

3.

Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

 

4.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

 

5.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 wysokość dochodu uprawniającego do zasiłku rodzinnego ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.

 

6.

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

 

7.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.

 

8.

Przepisy ust. 1–7, 9 i 10 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola integracyjnego i oddziału integracyjnego w publicznym przedszkolu ogólnodostępnym, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

 

9.

Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 5, rozumie się dochód, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 skala podatkowa, art. 30b podatek zryczałtowany od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, art. 30c podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej i art. 30e stawka podatkowa od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

10.

Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w art. 149 wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, szkoły lub placówki.

 

 

Załączniki: